Rättsskydd och rättshjälp mm

När du behöver juristhjälp eller vill anlita rättsligt biträde har du i vissa fall rätt att få en del av biträdeskostnaden från ditt försäkringsbolag (rättsskydd) eller staten (rättshjälp). Vi hjälper dig gärna  utreda dina möjligheter till rättsskydd eller rättshjälp. I de fall som du inte beviljas rättsskydd eller rättshjälp ska du själv betala dina juristkostnader. Du kan läsa mer om detta här nedan. 

Rättsskydd och rättshjälp

-Rättsskydd. Den vanliga villa-, hem-, bil- eller företagsförsäkringen innehåller i regel rättsskyddsförsäkring som man kan utnyttja i tvistiga ärenden till täckande av kostnaden för rättsligt biträde. Man betalar då en del av juristarvodet i form av självrisk. Reglerna om rättsskydd är ofta restriktiva i fråga om familjerättsärenden, förvaltningsrättsärenden och fordringsärenden gällande små penningbelopp. Detta framgår av försäkringsvillkoren för aktuell rättsskyddsförsäkring. 

-Rättshjälp. I vissa typer av ärenden kan du som privatperson (företag i undantagsfall) beviljas statlig rättshjälp som täcker en del av arvodeskostnaden. En förutsättning är att det ska finnas behov av juridisk hjälp i ditt ärende och det ska vara rimligt att staten bidrar till kostnaderna. Vidare är rättshjälpen subsidiär till rättskyddet i försäkring, dvs har man försäkring med rättsskydd som täcker det rättliga ärendet, kan man som huvudregel inte få rättshjälp. Inte heller den som med hänsyn till sitt försäkringsskydd i övrigt eller sina ekonomiska eller personliga förhållanden borde ha haft rättsskyddsförsäkring, om inte särskilda skäl finns, kan få rättshjälp. Om man beviljas rättsjälp skall man själv betala en rättshjälpsavgift, som varierar beroende på inkomst, skulder och förmögenhet. För att få rättshjälp ska klienten ha haft en timmes rådgivning enligt rättshjälpslagen. Ni kan läsa mer om rättshjälp på rättshjälpsmyndighetens hemsida.

-Små mål. I s.k. små mål, där tvisten rör ett omtvistat värde under ett halvt prisbasbelopp, får man inte rättshjälp eller rättsskydd.

Rätten till rättsligt biträde

Du har i regel rätt att själv välja den jurist som du vill ska biträda dig. Välj en jurist som du har förtroende för, som verkligen tar strid för din rätt och som är kompetent.

Om du inte har försäkring eller ditt försäkringsbolag inte beviljar dig rättsskydd i ditt ärende kan du i särskilda fall få statlig rättshjälp. Det finns ett antal lagar som reglerar i vilka fall och i vilken utsträckning en person har rätt att få finansiellt stöd för ett rättsligt biträde som betalas av staten. Detta regleras bl.a. i rättegångsbalken, rättshjälpslagen (1996:1619), lagen (1988:609) om målsägandebiträde, lagen (1996:1620) om offentligt biträde samt lagen (1999: 997) om särskild företrädare för barn.

Nedan följer benämningar på rättsliga biträden för olika typer av ärenden.

-Offentligt förvarare. Offentlig försvarare förordnas av domstol för den som är misstänkt för brott eller är häktad eller anhållen.

-Målsägandebiträde. Målsägandebiträde förordnas brottsoffer (målsägande) som har blivit utsatt för t ex. sexualbrott, misshandel, olaga frihetsberövande, rån eller annat brott som kan ge fängelse. Målsägandebiträdets roll är bl a att ta tillvara målsägandens intressen och stödja målsäganden under brottmålsprocessen och om det är aktuellt även driva målsägandens skadeståndstalan, när åklagaren inte gör det. 

-Särskild företrädare för barn. En särskild företrädare för barn skall förordnas för den som är under 18 år, om det finns anledning att anta att barnet blivit utsatt för brott som kan leda till fängelse och den misstänkte är barnets vårdnadshavare eller någon som står i sådant förhållande till vårdnadshavaren att det kan befaras att denne inte kan tillvarata barnets rätt.

-Offentligt biträde. Offentligt biträde förordnas i första hand vid utlänningsärenden om asyl-, avvisning/utvisning och förvarstagna personer enligt utlänningslagstiftningen samt även vid ärenden enligt vissa tvångsvårdslagar (LVU, LVM, LPT, LRV).  

-Rättshjälpsbiträde. Vid vissa typer av ärenden/tvister finns möjlighet att få rättshjälp i form av ett rättsligt biträde, rättshjälpsbiträde. Rättshjälp kan inte ges till den som har en försäkring med rättsskydd som kan tas i anspråk för den aktuella angelägenheten. Detsamma gäller om den rättssökande har tillgång till något annat liknande rättsskydd, t.ex. rättslig hjälp av en facklig organisation.

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)